מדברים על שעונים ב f

תקנון ומדיניות פרטיות

כללי

השימוש לצורך תקנון זה נעשה בלשון רבים, אם כי הוא מתייחס בין ליחיד, בין לרבים, בין לזכר, בין לנקבה, בין לאדם פרטי ובין אם לתאגיד.
הכניסה לאתר ו/או השימוש בכל חלק ממנו (ובכלל זה, זירת המסחר / מרכז שיתוף המידע) מותנה בקבלת הסכמתכם לתנאי השימוש שיפורטו להלן.
תשומת הלב, כי הנכם רשאים לעשות שימוש באתר, אך ורק ככל והסכמתם לתנאי השימוש ללא כל הסתייגות.
ככל ואינכם מסכימים לאיזה חלק מתנאי השימוש, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר, ולצאת ממנו לאלתר.
ככל ועשיתם / הנכם עושים שימוש באתר, תראה בכם החברה (כהגדרתה להלן) כמי שהסכים למלוא תנאי השימוש, והנכם מתחייבים שלא להשמיע כל טענה סותרת לעניין זה.
מובהר, כי השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, ועם כניסתכם הנם מאשרים שלא לעשות בו / בתכנים המפורסמים בו שימוש ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה.
מוסכם כי החברה רשאית לעשות שינוי בתקנון זה בכל עת, וללא מתן הודעה מוקדמת / הודעת עדכון למשתמשים.
החברה רשאית לעיין בכל תוכן שהוא שמועלה לאתר על ידי צדדי ג’ וכן להסיר או למחוק כל פרסום באתר, בהתאם לראות עינייה ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. באישור התקנון הנכם מאשרים כי החברה רשאית לעשות כך ולא תשמע כל טענה בעניין זה.
אודות האתר- פרטיות המשתמש-
” מרכז השעון והתכשיט שניידר בע”מ ח.פ 511253544″ (להלן “שניידר” ו/או “החברה”), מכבדת את פרטיותם של המשתמשים באתר זה.
בעיצוב האתר הושקעה מחשבה רבה, זאת לצורך איסוף מידע מינימאלי על המשתמשים באתר (איסוף המידע האישי הוא מינימאלי וספציפי לעסקה שהמשתמש / הלקוח מעוניין לבצע).
עם זאת, מאחר והאתר כולל בחובו זירת מסחר וכן מרכז שיתוף מידע (פורום), הרי שמשתמש אשר יבקש לעשות שימוש באפשרויות אלה, יידרש להירשם לאתר, כאשר הנתונים שיימסרו ע”י המשתמש במסגרת הרשמתו, כמו גם פעילותו במסגרת זירת המסחר / הפורום, יישמרו במאגר המידע של החברה, והכל בכפוף להוראות הדין הרלוונטיות.

מאגר המידע

במסגרת שימושכם באתר, הנכם מאשרים כי הנתונים הנמסרים על ידכם בעת השימוש באתר, כגון: שם, כתובת, מספר טלפון, פרטי אשראי פרטי אשראי וכד’, הינם נכונים, כאשר הם נמסרים על ידכם ביודעין ובהסכמה.
הפרטים שמסרתם (כאמור, ביודעין ובהסמכה), כמו גם נתונים הנוצרים במסגרת פעילותכם באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א- 1981.
לידיעתכם, אינכם חייבים ע”פ חוק למסור את הנתונים המבוקשים באתר ו/או כל מידע, אך אי מסירת נתונים אלו תמנע מכם את השימוש בשירותי האתר ו/או בחלקים ממנו.
השימוש בנתונים שמסרתם ייעשה על פי הוראות כל דין, בין היתר למטרות הבאות:
לאפשר שימוש בשירותי האתר.
לאפשר רכישת מוצרים ושירותים באתר.
יצירת קשר / שליחת הודעות שיווקיות המתייחסות לשירותי החברה (דוא”ל ו/או הודעת SMS ו/או הודעה באפליקציית ווטסאפ ו/או כל אמצעי קשר דומה). מובהר, כי בכל שלב תהא באפשרותכם לבקש את הסרת שמכם מרשימת הדיוור השמורה בחברה.
פרסום הודעות בזירת המסחר / במרכז שיתוף המידע.
התאמת תכנים.
לכל מטרה אחרת, המפורטת לעיל ולהלן.

מחיקת חשבון המשתמש

על מנת למחוק את חשבונכם מהאתר, תוכלו לפנות אלינו בבקשה באימייל info@watchguru.co.il. כמו כן, תוכלו לבצע את הפעולה באופן עצמאי על ידי התחברות לחשבונכם וכניסה לקישור הבא: https://watchguru.co.il/account/

או כתיבת בקשה בטופס יצירת קשר

מסירת מידע לצד שלישי

החברה מתחייבת לשמור על פרטיות המשתמשים באתר, ובכלל זה של לקוחות החברה, כאשר המידע שנאסף לא יימסר לכל גורם, אלא באחד מן המקרים שיפורטו להלן:
מסירת המידע הכרחי לשותפי המסחר ותוכן, לצורך ביצוע משלוחים, ניהול מסירת תכנים ושמירת קשר.
הפרת תנאי השימוש ו/או ביצוע ו/או ניסיון לביצוע של פעולות הנדמות כמנוגדות לחוק, תאפשר לחברה למסור פרטים לפי הנדרש.
טענה, דרישה, תביעה וכל מחלוקת משפטית ככל שיהיו בין המשתמש ובין החברה.
צו שיפוטי המורה לחברה למסור פרטים או מידע אישי לצד שלישי.
מסירת מידע לשם מניעת נזק אישי למשתמש או נזק לצד שלישי.
פעולה עסקית של החברה עם צד ג’.
Cookies– “עוגיות”:
האתר משתמש ב- cookies לצורך תפעולו השוטף והתקין, בין היתר לצרכי אבטחת מידע. יש לכם את האפשרות להימנע מ- cookies בשימוש בדפדפנים המאפשרים זאת. לידיעתכם, נטרול אפשרות קבלת cookies עלול לגרום לחסימת חלק מתכני/שירותי האתר או כולם.

קטינים

החברה אינה מוכרת מוצרים המיועדים לרכישה ע”י קטינים, אך עשויה להציע מוצרים לקטינים, אותם ניתן יהיה לרכוש באמצעות בגירים בלבד. אם הנכם מתחת לגיל 18, תוכלו לרכוש באתר באמצעות אפוטרופוס חוקי, ובדרך זו בלבד.

אתרים מקושרים/ פרסומים של צדדים שלישיים בזירת המסחר / במרכז שיתוף המידע (הפורום):
האתר עשוי להכיל קישורים (כולל השירותים הנלווים) ו/או מודעות ופרסומות המתוחזקים ע”י חברות שונות.
מובהר, כי אין לחברה כל אחריות לתכנים אלו, ומוצע לגולש לבדוק את מדיניות הגנת הפרטיות של אתרי החברות הללו, קודם שימסור מידע כזה או אחר / טרם יגלוש לאתרים אלה.
כל מידע שיימסר, במסגרת התכנים המצוינים לעיל, כפוף למדיניות השמירה על הפרטיות של החברות הנ”ל ואין חברת שניידר אחראית לכל תוצאה שתגרם בעקבות השימוש באותם התכנים.
תחת זירת המסחר / פורום המשתמשים, מפורסמים תכנים שאינם מפורסמים בהכרח ע”י החברה או מי מטעמה, אלא ע”י משתמשי / גולשי האתר.
ככל ובחרתם לעשות שימוש באפשרויות אלה הגלומות באתר (צריכת תכנים / פרסום תכנים), הנכם מתחייבים ומצהירים כלפי החברה וכלפי יתר המשתמשים, ששימוש זה נעשה כדין ובאחריותכם המלאה, כך שכל נזק, בין ישיר ובין עקיף אשר יכול וייגרם לכם או למשתמש אחר, בגין שימוש זה, יחול עליכם באופן בלעדי, ולא על החברה (האמור מתייחס הן לעוולות במישור האזרחי, הן לאחריות פלילית בדין הפלילי).

מבלי לפגוע בכלליות האמור, שימושכם באתר מהווה אישור והתחייבות ולפיהם:
לא תפרסמו בכל דרך מוצרים ושירותים המנוגדים לחוק.
הנכם בעלי זכויות היוצרים בתכנים המועלים על ידכם- לא תפרו זכויות יוצרים.
לא תעלו תכנים פוגעניים, ובכלל זה, תכנים פורנוגרפיים וכיו”ב.
תכנים המתייחסים לקטינים.
תכנים העשויים לפגוע בשרתי הרשת של החברה/ באתר החברה/ מחשבי החברה וכיו”ב (והדברים יפים אף למחשבי יתר המשתמשים בתכני האתר).
תכנים המהווים לשון הרע על אדם / תאגיד.
תכנים האסורים לפרסום על פי חוק / דין.
תכנים שיש בהם משום הטעיה, תרמית, חוסר תום לב וכיו”ב.
כל נזק / אחריות שתיוחס לחברה בשל הפרת אחת או יותר מן ההתחייבויות דלעיל, תחול עליכם.
מבלי לפגוע בכלליות ההתחייבויות אשר פורטו לעיל, משתמש שעבר על תנאי השימוש באתר, מתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם לה עקב תביעה ו/או דרישה שתופנה אליה מצדו של צד שלישי כלשהוא, ושעילתה קשורה במישרין או בעקיפין בפרסום המשתמש / התנהלותו במסגרת האתר או מחוצה לו, לרבות בגין פגיעה בזכות קניינית, שמו הטוב, פרטיותו ו/או הפרת כל דין.
מעבר לזכות החברה למחוק או להסיר כל הודעה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מובהר ומוסכם כי החברה אינה מחויבת לפרסם פרסום אשר לדעתה / הממונים מטעמה, אינו ראוי בין אם מסיבות חוקיות, בין אם מכל סיבה אחרת שתימצא.
האמור נכון אף לגבי פרסום שפורסם, כך שהחברה תהא רשאית למחוק / לשנות את הפרסום במלואו / חלק ממנו.
ככל ויתעוררו אצל החברה או הממונים מטעמה ספקות אודות הפרסום שפורסם / שברצון המשתמש לפרסם, תהא לה הסמכות לערוך בירור אל מול המשתמש אודות זכויות היוצרים / הזכויות הקנייניות שיש לו אודות המפורסם, ולפעול בהתאם ביחס לפרסום זה, ככל ויימצא כי כלולים בו פרטים המהווים הפרה של זכויות יוצרים.
מבלי שהדבר יטיל חובה כזו או אחרת על החברה, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל פרסום שאינו תואם את תנאי השימוש באתר, ובכלל זה, לחסום מן האתר (בין אם באופן זמני, בין אם לצמיתות) משתמש אשר פעל בניגוד לתנאי השימוש, ללא כל התראה מראש.

מרכז שיתוף המידע מאפשר לכלל המשתמשים לחוות את דעותיהם בין היתר ביחס למותגים כאלה ואחרים. מובהר ומוסכם, כי על המשתמשים לשים היטב לב לדברים המפורסמים על ידם, באשר יכול וחוות דעת עשויה לחרוג מגדרי חוות הדעת האישית, לדברי לשון הרע המהווים עוולה נזיקית / מעשה פלילי, כאשר כאמור, האחריות הבלעדית לפרסומים שכאלה חלה על המשתמש המפרסם.
מובהר ומוסכם, כי בפורום מפורסמים פרסומים, על ידי מי שאינם בהכרח בעלי ידע מתאים, ומשכך, הרי שיש ליתן את הדעת לאמור. בהתאם לכך, הנכם מתחייבים שלא להעלות כל טענה כלפי החברה בדבר הסתמכות כזאת או אחרת שנוצרה אצלכם, בשל מידע שפורסם בפורום.
במידה וכתוצאה מפרסום בזירת המסחר / במרכז השיתוף, יתקיים מפגש של מי מן הגולשים, הרי שלחברה אין ולא תהיה כל אחריות למפגש ולתוצאותיו.
ככל ומשתמש פועל לארגון מפגש, בין אם לצורך מכירת / רכישת טובין (שעון וכיו”ב) ובין אם לכל צורך אחר, מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה, בין אם במישרין, בין אם בעקיפין, בגין מפגש זה.
מובהר ומוסכם, כי החברה אינה מחויבת לשמור ולתחזק את השרתים אליהם מועלה התוכן ע”י המשתמשים, כך שהיא תהיה זכאית בכל שלב, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל נימוק, למחוק את התכנים שהועלו / להפסיק ליתן את שירותי התוכן הניתנים במסגרת האתר, כאשר למשתמשים לא תהא כל טענה / זכות תביעה ביחס לכך.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. מערכות ונהלים אלו מצמצמים את הסיכון לחדירה בלתי מורשית, אך אינם מעניקים ביטחון מוחלט. בהתאם לכך, החברה אינה מתחייבת שאתר זה והמידע שנמסר בו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

עיון במידע

חוק הגנת הפרטיות (תשמ”א-1981) מתיר לכל אדם בעצמו או ע”י ב”כ או ע”י אפוטרופסו לעיין במידע עליו המוחזק במאגר המידע. מצא המעיין שהמידע אודותיו אינו נכון, אינו מעודכן, אינו ברור/שלם יהיה רשאי לפנות לבעל המאגר על מנת לתקן/למחוק את המידע. בנוסף, אם המידע המצוי במאגר משמש לצורך פנייה אישית, זכאי האדם לדרוש בכתב שאותו מידע יימחק. בהתאם לכך, ככל ותתקבל במשרדי החברה דרישה למחיקת פרטים מן המאגר, הרי שהיא תעשה כן, ככל והמידע השמור רלוונטי להפניית הצעות מסחריות. עם זאת, ככל והמידע דרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה (כגון- השלמת עסקה בה התקשרו הצדדים וכיו”ב), יישמר המידע הדרוש, אך המידע לא ישמש להפניית הצעות מסחריות ושיווקיות.

שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות-
החברה רשאית לערוך שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות בכל זמן נתון. ככל ויבוצעו שינויים מהותיים, תפורסם על כך הודעה בעמוד הבית של האתר, מבעוד מועד.

הגבלת אחריות

כל המופיע והמתפרסם באתר, לרבות חוות דעת, בלוגים, כתבות, מאמרים וכיו”ב המפורסמים על ידי החברה, אינם מתיימרים להוות מקור מהימן בהסתמך עליו מומלץ לבצע פעולה כזו או אחרת, באשר עסקינן בדעה אישית של הכותב / החברה וכיו”ב. בהתאם לכך, לא תחול על החברה או הכותב מטעמה, כל אחריות בגין פעולות של גולש כזה או אחר אשר הסתמך על המפורסם.

מבצעים ופרסומים

החברה שומרת על זכותה לבטל מבצע שפורסם באתר, וכן להגביל את ההשתתפות בו, ללא התראה מראש.
פרסום מטעם החברה לא ייחשב כהצעה מחייבת, אלא אם צוין מפורשות בגוף הפרסום כי כך הוא הדבר.

זכויות יוצרים

החברה הינה בעלת זכויות היוצרים באתר ובתכנים המועלים לאתר.
במסגרת קבלת תנאי השימוש, מעביר המשתמש לידי החברה, ללא כל תשלום או תמורה, את זכויות הקניין- זכויות היוצרים בתכנים המועלים על ידו, לרבות זכות התביעה בגין הפרת זכויות אלה. יודגש, האמור אינו ממעט מאחריות המשתמש לתכנים המועלים על ידיו, באשר האחריות כאמור מוטלת לפתחו בלבד.

הדין החל וסמכות שיפוט ייחודית

ככל ותתגלע מחלוקת בין החברה ובין מי מן המשתמשים / הלקוחות, בכל הנוגע והנובע מהשימוש באתר זה, הרי שתחול מערכת הדינים החלה במדינת ישראל, כאשר סמכות השיפוט הייחודית, תוקנה לבתי המשפט במחוז תל אביב, והם בלבד.

לקריאה בעמוד נפרד

תאריך עדכון אחרון: 10.07.2023